Cursusreglement

1.       AANMELDING EN  INSCHRIJVING
Inschrijving vindt plaats op basis van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Hierdoor verplicht de cursist zich tot betaling van het cursusgeld en de eventuele kosten voor gebruik van materiaal. Cursisten worden pas ingeschreven indien er geen achterstand in betaling is.

Voor jaarcursussen muziek is bij aanmelding ná 4 september 2023 € 5,- administratiekosten verschuldigd.
Voor alle andere cursussen is bij aanmelding na aanvang van de cursus € 5,- administratiekosten verschuldigd.

2.        OPZEGGEN/UITSCHRIJVEN
Een inschrijving voor een jaarcursus wordt jaarlijks aangegaan en is in beginsel niet tussentijds opzegbaar. Overeenkomsten worden zonder opzegging na het eerste jaar jaarlijks op 1 juni verlengd. Dit wordt schriftelijk of per mail aan de cursist kenbaar gemaakt.

U kunt tussentijds opzeggen. De opzegtermijn is 3 maanden. Vanaf april tot en met juni is het niet mogelijk om de lopende cursus op te zeggen. De opzegging geldt dan voor het nieuwe schooljaar.

Kunt u door een verhuizing of door medische redenen niet meer deelnemen, dan ontvangen wij daar graag een bewijs van.

Een uitschrijving voor een cursus in het volgende jaar dient vóór 31 mei schriftelijk te worden ingediend bij de administratie.

3.      ANNULEREN DOOR DE CURSIST EN RESTITUTIE
Indien de aanmelding wordt ingetrokken binnen 10 werkdagen vóór de aanvangsdatum van de eerste les of na ontvangst van de rekening/cursusbevestiging, wordt € 15,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering op of na de datum van de eerste les is het gehele cursusgeld verschuldigd.
 
Restitutie bij annulering is alléén mogelijk als er:
a. (bij de jaarcursussen muziek) een andere cursist de plaats van de annulerende cursist kan innemen;
b. een zwaarwegende reden is, die niet te voorzien was op het moment van inschrijving.
In dit geval moet schriftelijk een verzoek worden ingediend bij Triade, waarin de redenen met eventuele bewijzen worden overlegd. Toewijzing van annulering wordt beoordeeld door de directie.     
Restitutie is nooit mogelijk wanneer de helft of meer van de looptijd van de cursus is verstreken.

4.      ANNULERING DOOR TRIADE
Cursussen voor groepen kunnen doorgaan bij tenminste 7 deelnemers. Bij een lager aantal deelnemers behoudt Triade zich het recht tot het annuleren van de cursus. Uiterlijk één week voor de cursusaanvang krijgen de deelnemers bericht of de cursus al dan niet doorgaat.

5.      CURSUSGELD NAAR INKOMEN (jaarcursussen muziek)
De hoogte van het cursusgeld wordt vastgesteld in tariefgroepen, op basis van het bruto gezinsinkomen in het voorafgaande kalenderjaar. Voor cursisten jonger dan 21 jaar die nog geen eigen inkomen hebben, wordt het cursusgeld bepaald naar het bruto gezinsinkomen van de ouders, tenzij zij studiefinanciering ontvangen. Voor cursisten van 21 jaar en ouder wordt het cursusgeld bepaald naar het bruto gezinsinkomen van de cursist.
 
In beginsel is elke cursist geplaatst in de hoogste tariefgroep. Wanneer een cursist in aanmerking wil komen voor een lagere tariefgroep, dient bij het aanmeldingsformulier vóór 31 mei een opgave van of gewaarborgde verklaring over het gezinsinkomen te worden overlegd. Studenten komen in de laagste tariefgroep wanneer zij hun uitkeringsbesluit tonen.

6.      MATERIAALKOSTEN
Gebruikte materialen worden aan het eind van de cursus individueel afgerekend. Kosten van modellen worden per cursus hoofdelijk omgeslagen over de ingeschreven cursisten. Eventuele aanvullende informatie wordt op de Triade website vermeld.

7.      BETALINGSWIJZE  
Er zijn twee manieren waarop het cursusgeld kan worden betaald.
a.            het gehele bedrag ineens, binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening;
b.            in termijnen; het aantal termijnen en de bedragen en overschrijvingsdata worden op de rekening vermeld en door Triade automatisch geïnd.
De rekening is tevens het bewijs van inschrijving.

8.      BETALINGSACHTERSTAND
Bij achterstand in betaling wordt een aanmaning verzonden, waarvoor € 10,- administratiekosten in rekening wordt gebracht. Wordt binnen 14 dagen na dagtekening niet gereageerd, volgt aangetekend een tweede aanmaning. De kosten hiervan bedragen € 15,-. Indien ook hierop binnen 14 dagen geen betaling volgt, wordt het totale bedrag van de rekening, verhoogd met de aanmaningskosten plus de kosten voor het verkrijgen van een gerechtelijk bevel tot betaling en de deurwaarderskosten, via het Kantongerecht ingevorderd.
 
9.      LESTIJD JAARCURSUSSEN
Triade volgt in beginsel de vakantieregeling van het  onderwijs in Den Helder en binnen deze vakantieregeling worden 38 lessen (een jaarcursus) aangeboden. Jaarlijks worden vakanties en vrije dagen gepubliceerd op de website van Triade.
Individuele muzieklessen hebben een duur van 25 minuten. Het is mogelijk om 5 lesminuten bij te kopen.
Bij jaarcursussen muziek is het mogelijk dat de docent cursistengroepen samenstelt.
De duur van overige cursussen en de tijdsduur per les wordt jaarlijks vastgesteld en vermeld in het cursusmagazine en op de website.
 
10.      VERHINDERING VAN DE CURSIST
Elke verhindering dient de cursist te melden aan de administratie. De betreffende les vervalt en wordt niet ingehaald. Indien de verhindering van langdurige aard is en bij een zwaarwegende reden, kan de directie, naar aanleiding van een schriftelijk verzoek, besluiten tot gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld.
 
11.      VERHINDERING VAN DE DOCENT
a.        (korte) cursussen beeldend, fotografie/Medialab, theater en dans
Bij verhindering van de docent vervalt de les en wordt, indien mogelijk, aan het einde van de cursus ingehaald.
b.        jaarcursussen muziek en dans.
Wanneer het duidelijk wordt dat er meerdere lessen gaan uitvallen zorgt Triade voor een vervangende docent. Als dit niet mogelijk is, heeft een leerling vanaf de derde uitgevallen les recht op evenredige restitutie van het lesgeld, te verrekenen na afloop van het cursusjaar. 

12.      OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden biedt Triade alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via instructies/huiswerk en/of online lessen. Wanneer Triade geen alternatief aanbiedt krijg je voor gemiste lessen restitutie.
 
13.      GEZINSKORTING OP HET CURSUSGELD
Bij GELIJKTIJDIGE INDIENING van de inschrijfformulieren wordt een korting op het cursusgeld toegepast van 5%, voor alle ingeschreven gezinsleden. Deze korting wordt ook toegepast bij deelname door één cursist aan meerdere cursussen.
 
14.      KLACHTENREGELING
Triade heeft een klachtenregeling en een externe vertrouwenspersoon. De informatie vindt u op de website en bij de balie van de administratie.
 
15.      PRIVACYREGELING
Triade heeft een privacyregeling. De informatie vindt u op de website en bij de balie van de administratie.
 
16.      PUBLICITEITSMATERIAAL
Voor public relations en promotie van Triade activiteiten wordt regelmatig gebruik gemaakt van foto’s/films van Triade cursisten tijdens hun activiteit. Wanneer u voor gebruik van dergelijke foto’s/video’s géén toestemming geeft, maakt u dat  schriftelijk kenbaar op het inschrijvingsformulier, d.m.v. het aanvinken van de betreffende passage.
 
17.      BEKENDSTELLING VAN HET CURSUSREGLEMENT
Het bovenstaande cursusreglement wordt gelijktijdig met een aanmeldingsformulier verstrekt en staat permanent vermeld op de website van Triade.